Listen

Projects and contracts

  • "Aula Interactiva de l'Aire", 1999-2000. Main researcher: Oliver, M.F.; Sureda, J.. Programa no específico. AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea). Contract.
  • Ordre del 20/10/1998 - "L'educació de les persones adultes en la legislació autonòmica comparada i en la normativa europea", 1999-2000. Main researcher: Jordi Vallespir Soler. Projectes de Recerca i Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern Balear. Project.